Juni is een goede maand voor open data dit jaar.

Ten eerste keurde vorige week dinsdag 4 juni de Eerste Kamer de wet goed die de Europese open data richtlijn implementeert in de Nederlandse Wet Hergebruik Overheidsinformatie. Al is de wet nog niet gepubliceerd en dus nog niet van kracht komt daarmee een einde aan drie jaar vertraging. De wet had al per juli 2021 in moeten gaan. De Europese richtlijn ging namelijk in juli 2019 in en gaf Lidstaten twee jaar de tijd voor omzetting in nationale wetgeving.

Ten tweede ging afgelopen zondag 9 juni de verplichting voor het actief publiceren door overheden via API’s van belangrijke data op zes thema’s in. Die Europese verordening werd eind 2022 aanvaard, werd begin februari 2023 van kracht, en gaf overheden 16 maanden d.w.z. tot zondag om er aan te voldoen. De eerste rapportage over de implementatie moeten Lidstaten in februari 2025 doen, dus ik neem aan dat veel landen die periode nog gebruiken om aan de verplichtingen te voldoen. Maar het begin is er. In Nederland is de impact van deze High Value Data verordening relatief gering, want het merendeel van de data die er onder valt was hier al open. Tegelijkertijd was dat in andere EU landen niet altijd het geval. Nu kun je dus Europees dekkende datasets samenstellen.

Today I heard the EU High Value Data list in its first iteration is finally decided upon. In September 2020 we submitted our advice on what data to include in the thematic areas of geographic data, statistics, mobility, company information, meteorology, earth observation and environment. Last week the Member States submitted their final yes/no vote, and the final text was approved. The EC will now finalise the text for publication, and it should be published before the end of the year. It will enter into force 20 days after publication and government data holders have 16 months until April/May 2024 to ensure compliance. It’s been a long path, and this first list could have been better concerning company information. Yet, when it comes to geographic data (addresses, buildings, land parcels, topography), meteorology and that same company information, it draws a line under two decades of discussion, court cases and studies to help dismantle the revenue model of charging at the point of use. Such charges are a threshold to market entry, and are generally lower than the tax revenue otherwise gained from the activities it’s a threshold to.

It’s easy to just move ahead and think about how this is not enough, what still needs doing, how to implement this etc. But it’s good to acknowledge that when I first started working on open government data in 2008 I heard the stories of those who had been at it for many years since well before the first PSI Directive was agreed in 2003. Some of those people have by now been retired for quite some time already, and I worked on it standing on their shoulders. The implementation act for EU high value data sets is a big step, even if in the field we thought it a no-brainer for decades already.

It’s finally here, published today: the proposal for the EU High Value Data list. The list for the first time makes open data publication mandatory for government concerning (for now) 6 themes (geographic information, meteorology, mobility, statistics, earth observation and environment, and company information). Already in September 2020 an impact assessment and advice on policy options was delivered to the European Commission. I was part of that assessment team, and responsible for the themes Meteorology, Earth Observation and environment. Now we get to see what has been proposed to be implementend in law. I haven’t read it yet, will do that tomorrow first thing, but wanted to share the link here. There’s a window for feedback on the proposal open until 21 June 2022.

De Rechtbank Midden-Nederland heeft op 22 december een belangrijke uitspraak gedaan. De Kamer van Koophandel (KvK) kan zich niet beroepen op het databankenrecht in het stellen van eisen aan gebruikers van de data uit het Handelsregister.

De KvK had per 1 januari 2021 haar voorwaarden aangepast en daarbij het databankenrecht voor zichzelf geclaimd. Dit was een redelijk verbijsterende stap, die ik zelf interpreteerde als bewust obstructieve handeling vooruitlopend op een mogelijke verplichting tot open data binnen de nieuwe Hergebruiksrichtlijn / Open Data Richtlijn. Die nieuwe Hergebruiksrichtlijn verbiedt namelijk in Artikel 1.6 het gebruik van het databankenrecht door publieke instellingen (zoals ZBO’s als KvK ook) om extra toegangsrestricties te kunnen opleggen behoudens wat is toegestaan in de Hergebruiksrichtlijn zelf. Dat wist de KvK uiteraard ook sinds 2019, en dus was het tevoren een nieuwe status quo proberen te creëren (zodat je die kunt verdedigen tegen de ‘overmatige’ eisen van nieuwe regels) een daad van obstructie in mijn ogen.

Die in 2021 verwachte verplichting is er overigens nog niet. Enerzijds omdat Nederland in gebreke is gebleven bij het aanpassen van de Wet Hergebruik Overheidsinformatie dat afgelopen juli rond had moeten zijn (en daarvoor in het strafbankje is gezet door de EU). Anderzijds omdat de implementatiewet t.a.v. verplichte open data die een jaar geleden al bekend had zullen zijn nog altijd niet gepubliceerd is (waarschijnlijk door politieke onenigheid tussen lidstaten over precies diezelfde handelsregisters.).

Terecht is over de nieuwe gebruiksvoorwaarden een zaak begonnen door een aantal commerciële hergebruikers van informatie uit het Handelsregister. In deze zaak is nu uitspraak gedaan.

Die uitspraak zaagt de stoelpoten onder KvK weg. Waar de Hergebruiksrichtlijn stelt dat het hebben van databankenrecht de werking van de Hergebruiksrichtlijn kan beperken, maar dat overheden zich daar niet op mogen beroepen, stelt de rechter dat de KvK helemaal geen databankenrecht heeft.

In 2009 hadden we al de Landmark zaak tegen de Gemeente Amsterdam waar de rechter uitsprak dat de Gemeente geen producent in de zin van het databankenrecht is omdat de Gemeente niet aan de investeringsvoorwaarde voor toekenning daarvan voldeed.

In de nu gedane uitspraak wordt door de rechter erkend dat de KvK weliswaar flinke inspanningen investeert in het opbouwen van het Handelsregister. Maar omdat er geen enkel financieel risico is voor die investering (wettelijk gedekt door de overheid), en omdat het de uitvoering van een wettelijke taak betreft die de investering noodzakelijk maakt, is er geen economische rechtvaardigingsgrond voor databankenrechten. De KvK is, aldus de uitspraak, geen producent in de zin van de Databankenwet. Daarmee is er een streep getrokken door de obstructieve elementen in de gebruiksvoorwaarden van de KvK die begin dit jaar zijn ingevoerd.

In deze context is ook de recente (10-12) brief aan de Tweede Kamer van de Minister van EZK over de datavisie van het Handelsregister interessant. Daarin wordt ondermeer ingegaan op problemen die ervaren worden met het Handelsregister. Het gaat dan tegelijkertijd om teveel toegang en hergebruik, als om te weinig toegang en hergebruik. De brief positioneert dat als een tegenstelling tussen privacy en transparantie, maar dat is een vals dilemma. Je kunt gerust beiden maximaliseren.
EZK stelt, terecht, dat het hebben van een betaalmuur geen privacybescherming kan zijn (het betekent hooguit dat alleen mensen met iets meer te besteden je privacy schenden), en stelt ook terecht het maatschappelijk belang van openbare informatie over rechtspersonen centraal (ik schreef er al eerder over, in ruil voor het zichtbaar maken van wie ik ben als ondernemer, zodat anderen kunnen nagaan met wie ze te maken hebben, krijg ik als ondernemer ook bepaalde voordelen en rechtsbescherming die me in mijn ondernemendheid kunnen stimuleren).
Wat niet klopt in de brief van EZK is dat de voorstanders van open data alleen naar de socio-economische opbrengsten zouden kijken, en EZK probeert ook nog eens aan te voeren dat de socio-economische voordelen die met die data elders zijn bereikt misschien door andere oorzaken zijn ontstaan. Hier wordt kennelijk ook verwezen naar het nog niet openbaar gemaakte maar wel gepubliceerde advies over de verplichte open data. Daarin wordt inderdaad bijna niets gezegd over bescherming van persoonsgegevens, omdat dat door de Europese Commissie nadrukkelijk buiten scope van het onderzoek en advies was geplaatst. De AVG is gewoon een gegeven.

Er is volgens mij niemand die de privacy problemen rond het Handelsregister miskent. Zoals bijvoorbeeld dat tweederde van alle rechtspersonen op een woonadres van iemand (zoals ik) staan.

De volgorde van redenering t.a.v. open data begint namelijk met de bescherming van persoonsgegevens:

De AVG beschermt persoonsgegevens en werkt beperkend op de WOB (WOO).
Wat openbaar is wordt geregeld in de WOB (WOO), met persoonsgegevens als uitzonderingsgrond, en een aantal specifieke wetten (bijv Handelsregisterwet, Kadasterwet). Die laatsten, de Handelsregisterwet en Kadasterwet maken een gerichte afweging t.a.v. het maatschappelijk belang van openbaarheid in het economisch verkeer van bepaalde persoonsgegevens versus de bescherming van persoonsgegevens.
De Hergebruiksrichtlijn stelt dat wat openbaar is, herbruikbaar moet kunnen zijn.
De Implementatiewet m.b.t. High Value Data in de Hergebruiksrichtlijn maakt het pro-actief voor hergebruik publiceren van sommige data die herbruikbaar moet kunnen zijn verplicht (waaronder waarschijnlijk het Handelsregister).

De AVG en de Hergebruiksrichtlijn met de Implementatiewet EU High Value Data zijn gelijktijdig van groot maatschappelijk belang voor iedereen, en dat is niet strijdig met elkaar. Ook niet bij het Handelsregister. De bewegende delen zitten in de Handelsregisterwet en de praktische informatiehuishouding van de KvK. Daar moeten de problemen worden opgelost. Niet met pogingen het zo in te richten dat je als KvK vooral zelf niets hoeft te doen door je voorwaarden aan te passen. Het is een herkenbaar patroon dat we ook bij de WOO al zagen. De VNG/Gemeenten vonden voldoen aan de WOO eerst te duur, en kregen toen extra de tijd van Tweede Kamer om e.e.a. te regelen, om vervolgens bij voorbaat al te zeggen dat het nooit gaat lukken. De EU open data verplichting voor het Handelsregister is net zomin als de invoering van de WOO voor gemeenten het probleem. De nieuwe wetten maken alleen heel nadrukkelijk zichtbaar dat de KvK, en m.b.t. de WOO de Gemeenten, hun informatiehuishouding niet op orde hebben. De inspanningen die nodig zijn om te kunnen gaan voldoen zijn namelijk niet de invoeringskosten van die wetten, maar zijn de optelsom van achterstallig onderhoud aan je informatiehuishouding, legacy systemen en als organisatie nalaten vooruit te kijken in je eigen informatievak startend vanuit de positieve impact die je op de omgeving nastreeft. Die optelsom van organisatiegebreken wordt nu slechts voor iedereen, inclusief de KvK zelf, zichtbaar door die nieuwe wetten, omdat je er nu eindelijk iets aan moet gaan doen.

De obstructiepoging van de KvK is met de rechterlijke uitspraak niet alleen terzijde geschoven door bijvoorbeeld te zeggen dat databankenrecht niet mag worden gebruikt om hergebruik te beperken. Sterker, de argumentatie van KvK is geheel ondergraven: de KvK heeft helemaal geen databankenrecht.

Dat is een mooi kerstcadeau voor iedereen.

Last year I spent a large amount of time participating in the study that provided advice on which government data sets to include in the mandatory list that is part of the Open Data Directive.

The Open Data Directive, which should have been transposed by EU Member States into national law by last July, but still mostly isn’t, provides a role to the EC to maintain a list of ‘high value data sets’ that all EU countries must make freely available for re-use through APIs and bulk download. This is the first time that it becomes mandatory to pro-actively publish certain data as open government data. Until now, there were mandatory ways to provide open data upon request, but the pro-active publication of such open data has always been voluntary (with various countries making a wide variety of voluntary efforts btw). Also the availability of government data builds on the national freedom of information framework, so the actual availability of a certain data set depends on different legal considerations in different places. The high value data list is the first pan-EU legal requirement that is equal in all EU Member States.

I was part of a team that provided a study into which data sets should appear on that high value data list. The first iteration of this list (to be extended and amended periodically) by the EC covers six thematic areas: geographic data, statistics, mobility data, company information, earth observation and environment, and meteorology. I was responsible for the sections on earth observation and environment, and meteorology, and I’m eager to see how it has been translated into the implementation act as for both those thematic areas it would mean a very significant jump in open data availability if the study results get adopted. We submitted our final report by September 2020, and in the year since then we’re all waiting to see how the implementation act for the high value data will turn out. Our study only is a part in that, as it is itself an input for the EC’s impact assessment for different choices and options, which in turn forms the basis for a negotiation process that includes all Member States.

Originally the implementation act was expected to be published together with other EC proposals, such as the Data Governance Act last December. This as the EU High Value Data list is part of a wider newly emerging EU legal framework on digitisation and data. But nothing much happened until now. First the expectation was Q1, then by the summer, then shortly after the summer, and now the latest I hear from within the EC is ‘hopefully by the end of the year’.

It all depends on poltical will at this stage it seems, to move the dossier forward. The obstacle to getting the implementing act done apparently is what to do with company data (and ultimate beneficial ownership data). Opening up company registers has clear socio-economic benefits, outweighing the costs of opening them up. There are privacy aspects to consider, which can be dealt with well enough I think, but were not part of our study as it only considered socio-economic impacts and expected transition costs, and the demarcation between the Open Data Directive and the GDPR was placed outside our scope.

There apparently is significant political pressure to limit the openness of such company registers. There must be similarly significant political pressure to move to more openness, or the discussion would already have been resolved. It sounds to me that the Netherlands is one of those politically blocking progress towards more openness. Even before our study commenced I heard rumours that certain wealthy families had the ear of the Dutch prime minister to prevent general free access to this data, and that the pm seemed to agree up to the point of being willing to risk infringement proceedings for not transposing the Open Data Directive completely. As it stands the transposition into national law of the Open Data Directive hasn’t happened mostly, and the implementing act for high value data hasn’t been proposed at all yet.

Access Info, the Madrid based European NGO promoting the right to access to information, has in June requested documents concerning the high value data list from the EC, including the study report. The report hasn’t been published by the EC themselves yet because it needs to be published together with the EC’s impact assessment for which the study is an input, and alongside the implementation act itself.
Access Info has received documents, and has published the 400+ page study report (PDF) that was submitted a year ago, alongside a critical take on the company register data issue.

I am pleased the study is now out there informally at least, so I can point people to sections of it in my current work discussions on how to accomodate the new EU legal framework w.r.t. data, of which the high value open data is a part. Previously there were only publicly available slides from the last workshop that was part of the study, which by neccessity held only general information about the study results. Next to company registers, which I am assuming is the roadblock, there is much in the study that also is of importance and now equally suffering under the delays. I hope the formal publication of the report will follow soon. The publication of the impementing act is a key step for European open data given its first ever EU-wide mandates.

Virk Data Dag
A 2014 workshop, Virk Data Dag, at the Danish Business Authority discussing use cases for the open Danish company register, where I presented and participated.

Finally, a declaration of interests is in order for this posting I think:

 • My company was part of the consortium that did the mentioned study. I led the efforts on earth observation and environmental data, and on meteorological data.
 • In current work for my company, the implementation act for high value data, and other recent EC legal proposals are of importance, as I am helping translate their impact and potential to Dutch national (open) data infrastructure and facilitating data re-use for public issues.
 • I am a voluntary board member of the NGO Open State Foundation. OSF advocates full openness of company registers, and co-signed the critical take Access Info published. The board has no influence on day to day actions, which are the responsibility of the NGO’s director and team.
 • I am personally in favor of opening up company registers as open data.
  • I think that privacy issues can be readily addressed (something that is directly relevant to me as a sole trader business, as co-owner of an incorporated business, and as a board member of an association for which my home address is currently visible in the company register)
  • I think that being visible as a business owner or decision maker is part of the social contract I entered into in exchange for being personally shielded from the business risks I am exposed to. Society is partially shielding me from those risks, as it allows social benefits to emerge (such as creating an income for our team), but in turn people need to be able to see who they’re dealing with.
  • I think there is never a business case where charging fees for access to a monopolistic government database such as company registries makes sense. Such fees merely limit access to those able to afford it, causing unequality of access, and power and information assymmetries. Data collection for public tasks is a sunk cost by definition, access fees are always less over time than the additional tax revenue and social value resulting from re-use of freely available data. The only relevant financial aspect to address is that provision costs accrue with the dataholder and benefits with the treasury, which general budget financing is the remedy for
  • I think that already open company registers in Europe and elsewhere provide ample evidence that many formulated fears w.r.t. such openness don’t become reality.