@ton Same, and it’s easy to run too.

via mastodon.acc.sunet.se